สมัครสมาชิก

กำหนด ชื่อ, รหัสผ่านและอีเมล์ ของผู้ใช้งาน

รายการที่มีเครื่องหมายดอกจัน ('*') จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

(หมายเหตุ : ความยาวขั้นต่ำสำหรับรหัสผ่านเท่ากับ: 5)
ระบบจะส่งลิงค์ไปที่อีเมลของท่านที่ได้ทําการสมัครไว้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนของท่าน
ข้อตกลงการเป็นสมาชิกตลาดรถเช่า
 1. ความเกี่ยวข้องของคุณกับตลาดรถเช่า

  1.1 เว็บไซต์ของบริษัท โอกาลิ จำกัด (Okali Co.,ltd.) ในชื่อ "www.ตลาดรถเช่า.com" ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ"

  1.2 สิ่งที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการ"

  1.3 คุณซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"

 2. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

  2.1 การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด

  2.2 จะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดำเนินการดังต่อไปนี้

  2.2.1 ผู้ใช้บริการคลิ๊กปุ่มตกลงและยอมรับเงื่อนไข ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ก่อน หรือ แสดงแจ้งเตือนการยอมรับของผู้ใช้บริการก่อนการคลิ๊กปุ่มตกลง

  2.2.2 ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป

  2.3 ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการเพื่อเป็นบันทึกช่วยจำของผู้ใช้บริการ

 3. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

  ผู้ให้บริการมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ใช้บริการสามารถจองรถเช่าออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีสิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิก ดังต่อไปนี้

  3.1 ใช้งานระบบจองรถเช่าง่ายและสะดวกสบายในการจองรถเช่าครั้งต่อไป

  3.2 มีสิทธิพิเศษในการรับรู้ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรถเช่าต่างๆ ผ่านทางอีเมล์

  3.3 สามารถดูข้อมูลการเช่ารถย้อนหลังได้

  3.4 สามารถแสดงความคิดเห็น และให้คะแนนความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการเช่ารถแต่ละบริษัท

 4. ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน

  4.1 ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย

  4.2 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ

  4.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ทางผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้นๆ เท่านั้น

  4.4 หากผู้ใช้บริการมีความสงสัยว่าจะข้อมูลหรือรหัสผ่านได้ถูกขโมย ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที และจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วย

 5. ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัว

  5.1 สำหรับข้อมูลที่ทางผู้ให้บริการเก็บรักษาไว้ ให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ตลาดรถเช่า http://www.ตลาดรถเช่า.com/privacypolicy นโยบายนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล และการรักษาข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการใช้บริการ

  5.2 ผู้ใช้บริการต้องยอมรับที่จะใช้ข้อมูลต่างๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ตลาดรถเช่า.com

 6. ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

  ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ เช่นปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทางผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเอง เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น

 7. ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ
 8. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา เว้นแต่ทางบริษัทเจ้าของรถเช่า จะคืนค่าบริการให้กับผู้ใช้บริการ ตามเงื่อนไข หรือเจ้าของรถเช่าเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง หากมีการยกเลิกการให้บริการต่างๆ ทั้งจากผู้ใช้บริการ หรือจากเจ้าของรถเช่า ผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะเป็นสื่อกลางในการตกลงเงื่อนไขการคืนเงินประกันจากทั้งสองฝ่าย

 9. ข้อตกลงหากเกิดการทุจริตในการเช่า

  ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับ การให้บริการของผู้ให้บริการดังนี้

  8.1 ผู้ให้บริการเป็นเพียงศูนย์รวมบริษัทรถเช่าต่างๆ ตลาดรถเช่าจึงเป็นสื่อกลางในการรับจองรถเช่าเท่านั้น โดยผู้ให้บริการจะต้องทำสัญญาเช่ากับบริษัทรถเช่านั้นๆ ซึ่งทางตลาดรถเช่าจะไม่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาเช่า

  8.2 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากการทำสัญญารถเช่า แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเบื้องต้น

 10. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

  9.1 ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตลกและเงื่อนไขต่างในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  9.2 ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง

ยอมรับข้อตกลงของเว็บไซต์และเลือกการตั้งค่าสำหรับการแสดงอีเมล์ของคุณ
อนุญาตให้ผู้อื่นมองเห็นที่อยู่อีเมลของคุณ
*ข้อตกลงการเป็นสมาชิกตลาดรถเช่า