เงื่อนไขการเช่ารถ

การเช่ารถผ่านระบบออนไลน์

ผู้เช่ารถสามารถจองรถเช่าที่ต้องการเช่ารถผ่านทางระบบออนไลน์ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และรถยนต์ที่ต้องการเช่าตามขั้นตอนที่ปรากฎบนหน้าจอ เมื่อทำรายการจองรถเช่าและชำระเงินค่ามัดจำการจองรถเช่าเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีอีเมล์ยืนยันการเช่ารถหรือการติดต่อจากทางตลาดรถเช่ากลับไป

ข้อมูลผู้เช่ารถและผู้ขับขี่รถเช่า

 • ผู้เช่าต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ( บรรลุนิติภาวะ )
 • ผู้ขับขี่รถเช่าต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • ผู้ขับขี่รถเช่าต้องเป็นบุคคลซึ่งระบุไว้ในสัญญาเช่าเท่านั้น

 • เอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาเช่ารถ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชาร ของผู้เช่าและผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ ของผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เช่า ซึ่งต้องตรงประเภทกับรถเช่า
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าและของผู้ค้ำประกัน
 • *หมายเหตุ

  บัตรประจำตัว และ ใบอนุญาตขับรถ ต้องแสดงให้ตรวจดูขณะทำสัญญาเช่ารถในวันที่ไปรับรถเช่า

  การค้ำประกันการเช่ารถ (สำหรับผู้เช่ารถขับรถเอง)

 • ใช้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะค้ำประกัน
 • ใช้เงินสดหรือทรัพย์อื่น ๆ อันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าค้ำประกัน
 • * หมายเหตุ

  วงเงินประกันนั้น เป็นดุลยพินิจของผู้ให้บริการเช่ารถเป็นผู้กำหนด

  น้ำมันเชื้อเพลิง

 • เมื่อครบกำหนดคืนรถเช่าต้องเติมน้ำมันให้อยู่ในระดับเดียวกันกับวันที่เริ่มเช่ารถ
 • หากผู้เช่าคืนรถโดยที่ระดับน้ำมันน้อยกว่าวันเริ่มเช่า ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามราคาน้ำมันที่ขาดไปนั้นให้แก่ผู้ให้บริการเช่ารถตามจำนวน

 • การนับระยะเวลาในการเช่ารถ การส่งรถคืน

 • เช่ารถเป็นรายวัน ครบกำหนด 1 วัน ใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาทำสัญญา
 • กรณีส่งรถคืนเกินเวลาที่กำหนด คิดค่าเสียเวลา เป็นชั่วโมงละ 100 บาท
 • เกิน 5 ชั่วโมงขึ้นไป คิดเป็น 1 วัน
 • ผู้เช่ารถต้องส่งรถคันที่เช่าคืนตรงตามเวลาและสถานที่ ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาเช่า หรือ ตามที่ตกลงกับผู้ให้บริการเช่ารถในภายหลัง

 • กรณีการเกิดอุบัติเหตุ และ การผิดสัญญา

 • กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เช่า ซึ่งผู้ขับขี่เป็นฝ่ายประมาท ต้องเสียค่าชดเชยให้แก่ผู้ให้บริการเช่ารถ ขั้นต่ำ 5,000 บาท รวมทั้งค่าเสียเวลาระหว่างซ่อม คิดตามค่าเสียหายจริงในกรณีนั้น ๆ ส่วนค่าซ่อมและค่าเสียหายอื่น ๆ ประกันภัยชั้น 1 ของรถคันดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบ
 • กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เช่า ซึ่งผู้ขับขี่มิได้เป็นฝ่ายประมาท (คู่กรณีเป็นฝ่ายผิด) ผู้เช่าไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากยังไม่ครบกำหนดตามเวลาเช่า ทางผู้ให้บริการรถเช่าจะเปลี่ยนรถให้ในทันที
 • กรณีที่ผู้เช่ารถผิดสัญญาการเช่า โดยเกิดความเสียหายหรือส่อไปในทางทุจริต ผู้ให้บริการรถเช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
 • * หมายเหตุ

  เงื่อนไขการเช่ารถที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเงิ่อนไขการเช่ารถเบื้องต้นและอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเช่ารถแต่ละรายซึ่งได้เขียนระบุไว้ในการเช่ารถแต่ละคันแล้ว

  เมื่อได้อ่านเงื่อนการเช่ารถของตลาดรถเช่าแล้วสนใจเช่ารถกับตลาดรถเช่า สามารถอ่านขั้นตอนการเช่ารถแล้วทำการจองรถเช่ากับตลาดรถเช่าได้ ตลาดรถเช่ายินดีให้บริการเช่ารถและตอบข้อซักถามต่างๆ

  น่ารู้สำหรับผู้สนใจให้เช่ารถ

  เส้นทางท่องเที่ยว