ประกันภัยเช่ารถ

การตัดสินใจเช่ารถสักครั้งหนึ่งต้องดูรายละเอียดเงื่อนไขการเช่ารถอย่างละเอียด รวมถึงเรื่องประกันภัยเช่ารถที่คนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจเรื่องนี้ จึงทำให้การเช่ารถเกิดปัญหาไม่พอใจกันระหว่างผู้เช่ารถกับผู้ให้บริการรถเช่าได้

บริษัทรถเช่าจะทำประกันภัยเช่ารถแบบมีเงื่อนไขเนื่องจากรถเช่าเป็นรถที่มีอัตราความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเหตุเนื่องจากเป็นรถไว้เพื่อให้เช่า ซึ่งบริษัทประกันภัยไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ขับขี่นั้นจะเป็นใคร การระวังรักษานั้นจะไม่เหมือนกับรถยนต์ส่วนบุคคล ดังนั้นการเลือกเช่ารถกับบริษัทรถเช่าชั้นนำหรือบริษัทรถเช่ารายย่อยต่างๆ ต้องดูรายละเอียดประกันภัยรถเช่าให้เป็นแบบที่ถูกต้องคือมีประกันภัยแบบเพื่อการพาณิชย์ เพราะถ้าไปเช่ารถกับบริษัทรถเช่าที่ใช้ประกันภัยแบบทั่วไป เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นบริษัทประกันจะปฏิเสธการจ่ายค่าเสียหายแน่นอน ต่างจากประกันภัยรถเช่าแบบเพื่อการพาณิชย์นั้น เมื่อรถที่ถูกเช่าไปแล้วเกิดอุบัติเหตุ ผู้เช่ารถต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายส่วนแรกไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับรายละเอียดสัญญาเช่ารถที่ระบุไว้ของแต่ละบริษัทรถเช่า สำหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่างคร่าวๆ มีดังนี้

 • ค่าซ่อมรถ (ทั้งรถเช่า และรถคู่กรณี)
 • ค่าลากรถ (หากรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้)
 • ค่ารักษาพยาบาล (ทั้งคนในรถของผู้เช่ารถ และคู่กรณี)
 • ค่าชดเชยหากไม่สามารถทำงานได้
 • ค่าชดเชยที่รถไม่สามารถใช้งานได้ (หากคู่กรณีเรียกร้อง)
 • ค่าทำขวัญ (หากคู่กรณีเรียกร้อง)
 • ค่าปรับ

 • บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายแทบทุกอย่างที่มีใบเสร็จครบ (ยกเว้น ค่าปรับ) ไม่ว่าจะเป็น ค่าซ่อมรถ ค่าลากรถ ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยที่เราไม่สามารถทำงานได้ ปกติบริษัทประกันจะจ่ายให้ทั้งหมด แต่จ่ายตามจริงไม่สามารถเรียกร้องเกินจริงได้ เช่น ค่าชดเชยที่ไม่สามารถทำงานได้ บริษัทประกันจะจ่ายให้ตามที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หลักฐานการเสียภาษี แต่เรื่องค่าทำขวัญ และ ค่าชดเชยที่รถไม่สามารถใช้งานได้ ปกติต้องตกลงกันเองระหว่างคู่กรณี บริษัทประกันมักจะไม่มาเกี่ยวข้องกับส่วนนี้ต้องขอเจรจาหรือประนีประนอมกันเอง ซึ่งบริษัทประกันจะจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น แต่ปกติแล้ววงเงินที่ระบุได้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ก็สูงพอสำหรับการรักษาพยาบาลและค่าเสียหายต่างๆ โดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม แต่ในส่วนของคดีอาญาผู้ขับต้องรับผิดชอบซึ่งจะไม่เกี่ยวกับบริษัทประกันภัยและบริษัทรถเช่าใดๆทั้งสิ้น

  ประกันภัยเช่ารถเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาการเช่ารถได้ภายหลัง ฉะนั้น ก่อนทำสัญญาเช่ารถผู้เช่ารถควรสอบถามผู้ให้บริการเช่ารถอย่างละเอียดถึงเงื่อนไขการเช่ารถและประภัยเช่ารถอย่างเข้าใจ

  น่ารู้สำหรับผู้สนใจให้เช่ารถ

  เส้นทางท่องเที่ยว