การทำประกันภัยรถเช่า

การให้บริการรถเช่าได้นั้น ทางเจ้าของรถจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องทำประกันภัยให้ครอบคลุม เนื่องจากการทำธุรกิจรถเช่านั้นมีความเสี่ยงสูงทั้งเรื่องความปลอดภัยและการโจรกรรม หากเราทำประกันภัยไม่ครอบคลุมก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้

ความแตกต่างระหว่างประกันรถยนต์ส่วนบุคคลกับประกันรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

  • ประกันรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถส่วนตัวนั้นเป็นรถที่มีความเสี่ยงในการใช้งานอยู่ในระดับกลางๆ ค่อนไปทางมากหน่อยขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานว่าใช้งานบ่อยเพียงใด แต่ในการทำประกันรถยนต์นั้นนับว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นรถยนต์ที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงจากการใช้งานต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์อย่างรถเพื่อการพาณิชย์ หรือรถโดยสาร ทำให้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีเบี้ยประกันในแผนต่างๆ ที่ถูกกว่าจึงเหมาะอย่างยิ่งที่เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลควรทำประกันรถยนต์ที่มีความคุ้มครองสูงๆ ให้เนื่องจากเบี้ยประกันถูกกว่ารถยนต์ประเภทอื่นๆ อยู่แล้วนอกจากนี้รถยนต์ส่วนบุคคลยังเป็นรถที่กรรมสิทธิของรถทั้งคันผูกพันอยู่กับเจ้าของรถโดยตรง การทำประกันที่มีความคุ้มครองสูงๆ จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล แต่ทั้งนี้ถ้าต้องการทำประกันชั้น 1 เรื่องของอายุการใช้งานรถเป็นเรื่องสำคัญ ถ้ารถยนต์ส่วนบุคคลของท่านไม่ได้ทำประกัน หรือประกันขาดช่วงจนกระทั่งอายุการใช้งานเกิน 10 ปี อาจจะทำให้บริษัทประกันรถยนต์ไม่รับทำประกันให้เรา
  • ประกันรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ แม้จะอยู่ในสถานะของรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างหนึ่ง แต่ในทัศนะของบริษัทประกันแล้วรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีรายละเอียดการใช้งานที่แตกต่างกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่กล่าวถึงไปแล้วค่อนข้างมาก เพราะประโยชน์การใช้งานที่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการคือเรื่องของการขนส่งสินค้า หรือปัจจัยการผลิตจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งเรื่องนี้ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับเรื่องของเบี้ยประกันและเงื่อนไขการประกัน เนื่องจากบริษัทประกันรถยนต์จะคำนวณว่าการใช้งานของเจ้าของรถแบบนี้จะทำงานที่เสี่ยงกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพราะเน้นประโยชน์เรื่องการทำเวลาเพื่อการขนส่งทำให้ต้องขับรถเร็ว และเนื่องจากมักใช้ขับโดยพนักงานขับรถทำให้มักขับขี่โดยประมาทมากกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล เบี้ยประกันของรถแบบนี้จึงถีบสูงกว่าประกันรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 50 จึงอาจต้องคิดหนักว่าจะทำแผนประกันระดับสูงๆ ดีหรือไม่ แต่ถ้าเทียบระหว่างความเสี่ยงในการใช้งานกับเบี้ยประกันแล้วรถที่ต้องใช้ในกิจการที่ต้องออกวิ่งบ่อยๆ ก็คุ้มกับประกันรถยนต์ชั้น 1 อยู่ดี

  • ประกันภัยรถยนต์ที่จะแนะนำให้ทำคือ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 สำหรับการใช้เพื่อการพาณิชย์ ราคาจะสูงกว่าประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่ใช้ส่วนบุคคล ประมาณ 75% แต่จะคุ้มครองรถเช่าด้วย

    ขอบคุณข้อมูลจาก http://greatstory123.weebly.com

    น่ารู้สำหรับผู้สนใจให้เช่ารถ

    เส้นทางท่องเที่ยว